Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Deklaracja Dostępności

Zdjęcie Artykułu

Deklaracja dostępności

Opublikowano: 04-08-2020
Gmina Żarów - Urząd Miejski w Żarowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej gminy Żarów.

Deklaracja Dostępności

Gmina Żarów - Urząd Miejski w Żarowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej gminy Żarów.

Data publikacji strony internetowej: 2020.08.04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy opublikowane przed 1 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna,

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • CSS 3
 • WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Buchowski, który pełni funkcję koordynatora ds. dostępności. Kontaktować można za pośrednictwem poczty elektronicznej: l.buchowski@um.zarow.pl  oraz dzwoniąc na numer telefonu 74 60 37 307. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dostosowanie wejść do budynków:
  Dostępne wejście zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych do Biura Obsługi Klienta.
 • Dostosowanie korytarzy:
  Nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie schodów:
  Nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
 • Dostosowanie wind:
  Brak wind w budynku.
 • Dostępność pochylni:
  Dostępna pochylnia zapewniająca wejście do Biura Obsługi Klienta.
 • Dostępność platform:
  Brak dostępności platform.
 • Dostępność informacji głosowych:
  Brak dostępności informacji głosowych.
 • Dostępność pętli indukcyjnych:
  Brak dostępności pętli indukcyjnych.
 • Dostosowanie parkingów:
  Dostępny jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym:
  Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dostępność tłumacza języka migowego:
  Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Utrudnienia

 • Brak systemu przywołwawczego w toaletach
 • Brak oznaczeń w brajlu
 • Część opublikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany dokumentów odręcznych).
 • Pliki video opublikowane przed 2 września 2020 r. nie mają napisów dla osób niesłyszących.

Informacje dodatkowe

 • Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 • Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 • Strona prezentuje poziom zgodności AA.
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 907

Powrót