Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Rolnictwo

Zdjęcie Artykułu

Informacja dla rolników. Uwaga na kody CN na fakturach za olej napędowy

Opublikowano: 01-03-2019
Informacja dotycząca oleju napędowego, za który przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 2019 roku.

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Do 2018 roku zwrot podatku akcyzowego przysługiwał do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, a po wejściu w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającego od 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, również kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19.

Stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w pierwszym terminie, tj. do wniosków składanych w lutym b.r., dokumentujące zakup oleju napędowego
  • od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz dokumentujące zakup oleju napędowego
  • od dnia 01.01.2019r . do dnia 31.01.2019 r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00,

Prosimy rolników zamierzających ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, aby dokonując zakupu oleju napędowego zwracali uwagę na kody CN oleju napędowego uwidocznione na fakturach VAT (powinien on się znajdować przy nazwie towaru, np. diesel CN....) W wyjątkowych sytuacjach faktury bez kodu CN będą brane pod uwagę i uznawane za prawidłowe.

Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy, której zapisy pozwalałyby uwzględniać faktury ze starą nomenklaturą numeracyjną.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 89

Powrót