Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Kultura i oświata

Zdjęcie Artykułu

Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 33/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2019 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2019 r.:

a) kursy, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe z zakresu i w specjalnościach związanych z etyką, biologią, geografią, historią, matematyką, językiem angielskim, logopedią, oligofrenopedagogiką, surdopedagogiką, tyflopedagogiką, orientacja zawodowa, pomocą przedmedyczną, psychologią, psychoterapią, resocjalizacją, rewalidacją, socjoterapią, specjalizacją trenerską (np. instruktor nauki pływania), sztuką/ muzyką/ techniką/ plastyką, terapią pedagogiczną, terapią zajęciową, wychowaniem do życia
w rodzinie oraz inne kierunki wynikające z nieprzewidzianych wcześniej potrzeb szkoły,

b) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

c) seminaria,

d) inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowane przez dyrektora szkoły lub placówki.

2. Z dofinansowania mogą skorzystać nauczyciele zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów oraz ci, którzy nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.

3. W przypadku kiedy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

4. Nauczycielowi, który powtarza semestr lub rok studiów, bądź korzysta z urlopu dziekańskiego dofinansowanie nie przysługuje, z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych.

5. Nauczyciel dokonuje zwrotu dofinansowania, w przypadku:
- niezaliczenia roku i braku kontynuacji nauki,
- rozwiązania stosunku pracy na skutek wypowiedzenia przez nauczyciela w okresie 3 lat od daty ukończenia studiów; z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych.

6. Nauczyciel zobowiązany jest na koniec każdego semestru studiów przedłożyć dokument potwierdzający jego zaliczenie.

7. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie w n/w terminach:
- do 15 kwietnia,
- do 30 listopada.

 DO POBRANIA:

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO CZESNEGO

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 158

Powrót