Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza

Zdjęcie Artykułu

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania

Opublikowano: 17-12-2019
Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam
strony postępowania,

iż na wniosek Pana Józefa Maksymowicza z dnia 5 grudnia 2019 r. reprezentującego Electrolux Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux Poland Sp. z o. o. w Żarowie wraz z infrastrukturą techniczną” - działki nr 911/2, 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Żarów.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pok. nr 20 w godzinach pracy urzędu.

Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się art. 49 Kpa – strony postępowania zawiadamia się poprzez obwieszczenie, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 710

Powrót