Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Zmiany w podatkach na 2020 rok

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 14 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2020.

– Stawki maksymalne na 2020 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górne granice stawek podatkowych zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o 1,8%. Wprowadzenie takich stawek jest uzasadnione, ponieważ uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizacje zadań zaplanowanych w budżecie gminy Żarów. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku:

Uchwała nr XVII/108/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

1. od gruntów:  
1 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,95 zł
2 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80 zł
3 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,50 zł
4 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,15 zł
2. od budynków lub ich części:  
1 mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł
2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 23,90 zł
3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,18 zł
4 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,87 zł
5 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,51 zł
6 od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej 8,05 zł
3. od budowli – 2% ich wartości  

Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku:

Uchwała nr XVII/109/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 847,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 411,00 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 694,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:  
1) dwie osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 2 174,00 zł
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton 2 174,00 zł
2) trzy osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 2 174,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton 3 233,00 zł
3) cztery i więcej osi jezdnych:  
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 3 233,00 zł
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton 3 233,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1 979,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:  
1) dwie osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 264,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 604,00 zł
2) trzy i więcej osi jezdnych:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 264,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 604,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 694,00 zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:  
1) jedna oś jezdna:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 979,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 500,00 zł
2) dwie osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 979,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 500,00 zł
3) trzy i więcej osi jezdnych:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 741,00 zł
b) powyżej 36 ton 1 995,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy  
1) mniejszej niż 22 miejsca 2 001,00 zł
2) równej lub większej niż 22 miejsca 2 531,00 zł
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 5664

Powrót

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Zmiany w podatkach na 2020 rok

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 14 listopada radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2020.

– Stawki maksymalne na 2020 rok zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Górne granice stawek podatkowych zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o 1,8%. Wprowadzenie takich stawek jest uzasadnione, ponieważ uzyskane dochody pozwolą na prawidłową realizacje zadań zaplanowanych w budżecie gminy Żarów. W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Leszek Michalak.

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku:

Uchwała nr XVII/108/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

1. od gruntów:  
1 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,95 zł
2 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80 zł
3 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,50 zł
4 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,15 zł
2. od budynków lub ich części:  
1 mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł
2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 23,90 zł
3 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,18 zł
4 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,87 zł
5 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,51 zł
6 od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej 8,05 zł
3. od budowli – 2% ich wartości  

Nowe stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku:

Uchwała nr XVII/109/2019 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 847,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 411,00 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 694,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:  
1) dwie osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 2 174,00 zł
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton 2 174,00 zł
2) trzy osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 2 174,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton 3 233,00 zł
3) cztery i więcej osi jezdnych:  
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 3 233,00 zł
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton 3 233,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1 979,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:  
1) dwie osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 264,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 604,00 zł
2) trzy i więcej osi jezdnych:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 264,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 604,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 694,00 zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:  
1) jedna oś jezdna:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 979,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 500,00 zł
2) dwie osie jezdne:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 979,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 500,00 zł
3) trzy i więcej osi jezdnych:  
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 741,00 zł
b) powyżej 36 ton 1 995,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy  
1) mniejszej niż 22 miejsca 2 001,00 zł
2) równej lub większej niż 22 miejsca 2 531,00 zł
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 5665

Powrót