Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Jak dobrze napisać ofertę na wykonanie zadania publicznego?

Regionalny Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych, działający przy Wydziale Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawia najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wszystkie wymagania dotyczące oferty wymienione zawsze są w ogłoszeniu konkursowym. Wielokrotnie bardzo ciekawe projekty odrzucane są z przyczyn formalnych, gdyż organizacje nie dopełniły wszystkich stawianych wymogów formalnych. Uniknięcie błędów formalnych/merytorycznych zwiększa szanse na przyznania dotacji na realizację projektów ogłaszanych w ramach zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Błędy formalne mogą dotyczyć oferty, oferenta i wymaganych załączników. Pierwszym podstawowym błędem jest niedokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia konkursowego, w której postawiona jest szereg warunków, wymagań, zastrzeżeń, które powinna spełniać oferta, takich jak:

 • - złożenie oferty na właściwym wzorze formularza oferty;
 • - złożenie oferty w formie papierowej i we właściwy sposób;
 • - realizacja złożonego w ofercie zadania publicznego w określonym terminie;
 • - zgodność zadania publicznego złożonego w ofercie z zadaniem konkursowym;
 • - podpisanie wszystkich wymaganych dokumentów przez uprawnione osoby;
 • - wypełnienie wszystkich pól, i rubryk w ofercie (formularz ma być kompletnie wypełniony);
 • - dokonanie odpowiednich skreśleń w oświadczeniach na końcu formularza oferty;
 • - deklaracja w kalkulacji przewidywanych kosztów wkładu finansowego oferenta w wymaganej wysokości;
 • - zachowanie w kalkulacji przewidywanych kosztów wyznaczonego limitu kosztów administracyjnych/kosztów obsługi zadania;
 • - złożenie oferty w odpowiednim terminie.

W ogłoszeniu konkursowym znajdują się wymagania co do oferentów:

 • - oferta ma być złożona przez uprawniony podmiot;
 • - oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie publiczne;
 • - oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z KRS-em/statutem/innym rejestrem określającym sposób reprezentacji.

W ogłoszeniu konkursowym znajdują się również wymagania dotyczące załączników do oferty:

 • - wszystkie dokumenty wskazane jako obowiązkowe/obligatoryjne muszą zostać dołączone do oferty;
 • – załączniki muszą zostać podpisane/poświadczone zgodnie z wymaganiami zapisanymi w ogłoszeniu konkursowym.

Poniższe dane przygotowano na podstawie ofert, złożonych na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wśród ofert 547 stwierdzono 212 ofert z błędami formalnymi, w których stwierdzono 299 błędów formalnych.

Z danych wynika, że z 299 błędów, 185 to niewłaściwe wypełnienie ofert, co stanowi prawie 62 % wszystkich popełnionych błędów. Jednym ze sposobów uniknięcia tego rodzaju błędów, jest wprowadzenie do użytkowania w UMWD generatora wypełnienia wniosków. Wyeliminuje to błędy tego rodzaju.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie zwyczaju spotkania z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi w trakcie ogłoszonego konkursu i wyjaśnianie wszystkich zawiłości danego konkursu.

Więcej informacji: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/doradztwo-dla-ngo/granty-fundusze-unijne/

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 416

Powrót