Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Prawo, podatki i opłaty w gminie

Zdjęcie Artykułu

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi konieczności wykonywania przez właścicieli obiektów budowlanych (w tym właścicieli placów zabaw) okresowych kontroli przypominam, że zgodnie z przepisem art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
 • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
   i wentylacyjnych);
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
  i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 • bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2 (np. pożaru).

Właściciele i zarządcy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego i obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 są zwolnieni jedynie z obowiązku kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a (czyli kontrola elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu).

Kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Z kolei przepis art. 70 ust 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Kto nie spełnia wyżej wymienionych obowiązków podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Świdnicy
Barbara Rajca

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 485

Powrót