Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Projekty współfinansowane z UE

Zdjęcie Artykułu

Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020

Projekt "Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020"

Dofinansowany z Unii Europejskiej: w ramach Osi Priorytetowej nr 6 "Infrastruktura spójności społecznej" Działania nr 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" Poddziałania nr 6.3.4 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 845 126,18 zł
Kwota dofinansowania: 1 573 354,76 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności budynków na terenie miasta Żarów, ożywienie społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju, marginalizacji negatywnych zjawisk społecznych oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aspekcie infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym poprzez zahamowanie postępującej degradacji 29 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i tym samym poprawę warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rewitalizację 29 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Żarowie. W wyniku realizacji inwestycji poprawiona zostanie estetyka i stan 29 bud. Ponadto znacznej poprawie ulegnie poziom ich atrakcyjności. oraz całej okolicy.

Celami szczegółowymi są:

 • Przeciwdziałania degradacji społecznej ludności zamieszkującej obszar wsparcia,
 • Poprawa warunków mieszkaniowych w Żarowie poprzez podwyższenie wartości zasobów mieszkaniowych oraz podniesienie poziomu wydajności energetycznej budynków,
 • Wzrost aktywności i tożsamości lokalnej mieszkańców,
 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i lokalnego kolorytu w drodze odnowienia substancji mieszkaniowej miasta, która tym samym doprowadzi do ożywienia gospodarczego w zakresie wzrostu obrotów lokalnych przedsiębiorstw, 
 • Podniesienie atrakcyjności gospodarczej obszaru wsparcia,
 • Wzrost inwestycji podnoszących konkurencyjność terenu
 • Poprawa estetyki i wizerunku miasta, dzięki porządkowaniu tkanki urbanistycznej w harmonii z otoczeniem i dziedzictwem zabytkowej architektury,
 • Poprawa atrakcyjności przestrzennej Żarowa, regionu, kraju,
 • Modernizacja, remont, odbudowa istniejącej substancji mieszkaniowej,
 • Odtworzenie wartości zabytkowych, historycznych i artystycznych zabudowy miejskiej.
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1819

Powrót

Wiadomości: Projekty współfinansowane z UE

Zdjęcie Artykułu

Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020

Projekt "Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020"

Dofinansowany z Unii Europejskiej: w ramach Osi Priorytetowej nr 6 "Infrastruktura spójności społecznej" Działania nr 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" Poddziałania nr 6.3.4 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 845 126,18 zł
Kwota dofinansowania: 1 573 354,76 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności budynków na terenie miasta Żarów, ożywienie społeczne obszaru, stworzenie warunków do jego rozwoju, marginalizacji negatywnych zjawisk społecznych oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aspekcie infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym poprzez zahamowanie postępującej degradacji 29 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i tym samym poprawę warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rewitalizację 29 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Żarowie. W wyniku realizacji inwestycji poprawiona zostanie estetyka i stan 29 bud. Ponadto znacznej poprawie ulegnie poziom ich atrakcyjności. oraz całej okolicy.

Celami szczegółowymi są:

 • Przeciwdziałania degradacji społecznej ludności zamieszkującej obszar wsparcia,
 • Poprawa warunków mieszkaniowych w Żarowie poprzez podwyższenie wartości zasobów mieszkaniowych oraz podniesienie poziomu wydajności energetycznej budynków,
 • Wzrost aktywności i tożsamości lokalnej mieszkańców,
 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i lokalnego kolorytu w drodze odnowienia substancji mieszkaniowej miasta, która tym samym doprowadzi do ożywienia gospodarczego w zakresie wzrostu obrotów lokalnych przedsiębiorstw, 
 • Podniesienie atrakcyjności gospodarczej obszaru wsparcia,
 • Wzrost inwestycji podnoszących konkurencyjność terenu
 • Poprawa estetyki i wizerunku miasta, dzięki porządkowaniu tkanki urbanistycznej w harmonii z otoczeniem i dziedzictwem zabytkowej architektury,
 • Poprawa atrakcyjności przestrzennej Żarowa, regionu, kraju,
 • Modernizacja, remont, odbudowa istniejącej substancji mieszkaniowej,
 • Odtworzenie wartości zabytkowych, historycznych i artystycznych zabudowy miejskiej.
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 1820

Powrót