Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Rada Miejska w Żarowie

Zdjęcie Artykułu

VIII Sesja ósmej kadencji Rady Miejskiej w Żarowie

Opublikowano: 28-03-2019

Porządek obrad

  • I. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie kworum.
  • II. Przedstawienie porządku obrad.
  • III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    • 1) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
    • 2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok,
    • 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
    • 4) wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
    • 5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2019 roku”,
    • 6) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę nieruchomości Gminy Żarów z przeznaczeniem pod lokalizację odnawialnych źródeł energii,
    • 7) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,
    • 8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
    • 9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych,
    • 10) zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Żarowie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat,
    • 11) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkolnych od dnia 1 września 2019 roku,
    • 12) nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna.
  • IV. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.
  • V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
  • VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  • VII. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21.02.2019r.
  • VIII. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.02.2019r.
  • IX. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.
Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 476

Powrót