Dzisiaj jest: r. , imieniny:

Akceptuje Regulamin Newslettera

Wiadomości: Sprawy wsi

Zdjęcie Artykułu

Chcesz zostać rachmistrzem podczas spisu rolnego?

Od 1 września 2020r. na terenie całej Polski przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny jest badaniem dzięki któremu GUS zbiera i aktualizuje dane statystyczne dotyczące polskiego rolnictwa.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020r. trwa nabór na rachmistrza spisowego.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 • 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z dnia 10 września 2019r., poz. 1728).
 • 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  • a) pełnoletnich;
  • b) zamieszkałych na terenie danej gminy;
  • c) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • d) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • e) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • 4. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • 5. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 • 6. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 • 7. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 • 8. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 • 9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 • 10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 • 11. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 • 12. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 • 13. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie.jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 • 14. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 • 15. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 • 16. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  • a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • b) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 • 17. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 • 18. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Autor: Gmina Żarów

Liczba wyświetleń: 204

Powrót